T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI  TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği13.09.2014 10:00

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İHALE İLANI

1- Aşağıda bilgileri verilen tesis alanlarımız Kantin yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci

maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) aylığına kiralanacaktır. İhale, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği

Genel Sekreterliği 'nin Üçgen Malı.Abdi İpekçi Cad. No: 13 adresinde ö.Kat Satın Alma İhale Salonunda

yapılacaktır.

2- Şartname bedeli 50,00 TL (Elli Türk Lirası) olup, Halk Bankası Üçkapılar Şubesi TR31 0001 2009 2310

0016 0000 96IBAN no'Iu hesaba nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 23.09.2014 Saat: 11,00

5- İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gereklidir. İhaleye

Katılabilme Şartları;

6- İhaleye katılabilmek için

A-Gerçek Kişilerin;

a- Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b- Tebligat için Türkiye' de adres gösterilmesi,

c- TC Kimlik numaraları ile başvurmaları,

d- Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

B-Tüzel Kişilerin;

a- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi

Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu

yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

c- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli

sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

d- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının

noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli

sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

C-Ortak Girişimlerden;

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için,

işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

7- Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine

Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( nominal

bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6'ncı maddesindeki kişiler veya 83'üncü maddesinde belirtilen yasak

fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde

hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekreterliği İhale Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler

ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve

şartname hükümleri uygulanır.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

ihale bilgileri     

Kiralanan yer ve Amacı Manavgat Devlet Hastanesi - Kantin Yeri

Kiralanan yüzölçümü/süresi       220 m2'lik kısmı (3 Ay)

Tahmini kira bedeli         87.600,00-TL [3 aylık tahmini bedel]

Geçici teminat Tutarı     8.760,00-TL.

Geçici Teminatın yatırılabileceği yer:      Halk Bankası Üçkapılar Şubesi TR31 0001 2009 2310 0016 0000 96 IBAN no" lu hesabına yatırılması.

İhale Şekli           2886 Devlet İhale Kanunu 45 maddesi (Açıkîhale Usulü)

İhalenin yapılacağı Yer   Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu (6. Kat)

Teklif Zarfının teslim edileceği Yer           Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Servisi

Doküman Bedeli              50,00 - TL

İhale tarih/saati               23.09.2014 Salı günü Saat:ll:00


Etiketler: 4540 numaralı ilan

Diğer RESMİ İLANLAR haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir