manavgat belediyesi arsa satışı 3650 Nolu ilan

manavgat belediyesi arsa satışı 3650 Nolu ilan
TURİZM YATIRIMINA UYGUN ARSA SATILACAKTIR05.08.2014 00:00

TURİZM YATIRIMINA UYGUN ARSA SATILACAKTIR

 

Manavgat Belediye Başkanlığından;

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Turistik Tesis Arsası 2886Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

 

2- Satılacak Arsanın Nitelikleri:

 

a) Tapu kayıtları:

Mahalle                                              :  Evrenseki

Ada                                                       :  205

Parsel                                   :  1

Yüzölçümü                                        : 22.853.00 m2

Cinsi                                                     : Arsa

 

b) İmar Durumu

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Evrenseki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine göre:

Bu alanda Otel yapılması halinde: İ.A.K.S=0.60

Bu alanda Tatil Köyü yapılması halinde: İ A K S=0.30

c) Arsanın tahmini bedeli:  3.900,00TL/m2 den  89.126.700,00 (seksendokuzmilyonyüzyirmialtıbinyediyüz) TL olup geçici teminatı 2.673.801,00 (ikimilyonaltıyüzyetmişüçbinsekizyüzbir) TL'dir.

 

3 - İhalesi yapılacak arsa, yürürlükteki İmar Planında TTA olarak planlanmış olup, tapu kayıtlarının,yürürlükteki İmar planının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, Arsanın bulunduğu yer itibariyle, Yetkili Manavgat Belediyesinden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4- Arsam ihalesi, 07.08.2014 perşembe günü saat 10.00 'da Belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

5- İhale Belediye Encümen salonunda yapılcak olup ,Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

6- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

6.1) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiye'de Tebligata elverişli ikametgah adresi

6.2) Gerçek şahıslardan TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti

6.3) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge

6.4) Tüzel şahıslardan Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca. veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.5) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,6.6) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye"de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.7) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.8) Vekaleten iştirak ediliyorsa: İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca viya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.9) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

6.10) Dosya alındı belgesi

6.11) Manavgat Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

8- İhale ilgili şartname ve eklerinin mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan Panosunda görülmesi ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temini mümkündür.

9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü olan 07/08/2014 tarihinde en geç saat 9.45'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir. Arsa satışları KDV'den muaftır.11- TRT saati esastır.İlanen duyurulur.

Diğer RESMİ İLANLAR haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir