ELEKTRİK ENERJİSİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ENERJİSİ  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ  VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:26.09.2014 10:20

ELEKTRİK ENERJİSİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ

VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2014/121790

1 -İdarenin

a) Adresi: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Maliye Binası MURATP AŞ A/ ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası :2422370547 - 2422378522

c) Elektronik Posta Adresi    :idari_maliisler@ant-vdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

330.000 Kvvh Elektrik Enerjisi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı ilçe birimlerinden Manavgat, Serik,

Kumluca ve Elmalı Vergi Daireleri hizmet binaları

c) Teslim tarihleri: Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt

işlemlerini yaptıracak ve sözleşmede adresleri, abone adı ve abone numaraları belirtilen

hizmet binaları için enerji alımı işi 01.01.2015 tarihinde başlayacak; 31.12.2015 tarihinde saat

24:00' de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Soğuksu

Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA

b) Tarihi ve saati: 28.10.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince,

serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının asıl veya

noter onaylı suretini vereceklerdir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya

Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Soğuksu Mah. Kazım Karabekir

Cad. ANTALYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler

Müdürlüğü - Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer RESMİ İLANLAR haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir