ANTALYA İL JANDARMA K.LIĞI MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI ONARIMI İŞİ IL JANDARMA KOMUTAN LIĞI (ANTALYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ANTALYA İL JANDARMA K.LIĞI MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI ONARIMI İŞİ  IL JANDARMA KOMUTAN LIĞI (ANTALYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL  KOMUTANLIĞI
ANTALYA İL JANDARMA K.LIĞI MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.13.09.2014 09:56

ANTALYA İL JANDARMA K.LIĞI MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI ONARIMI İŞİ

IL JANDARMA KOMUTAN LIĞI (ANTALYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL

KOMUTANLIĞI

ANTALYA İL JANDARMA K.LIĞI MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI ONARIMI İŞİ yapım işi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/105004

1- İdarenin

a) Adresi . BAYINDIR MAHALLESİ AKDENİZ ÜNV. TIP FAK.

KARSISI 0 07030 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası : 2422382207 - 2422382250

c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom07@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET ÇATI ONARİMİ, 1 ADET MUHTELİF KRK GİRİŞİ

VE HOLU KAPLAMA İŞİ, KAPI DOĞRAMA İŞİ,1 ADET

NÖBETÇİ KULÜBESİ YAPIM İŞİ, MUHTELİF ELEKTİRİK

İŞİ, GÜNEŞ ENERJİSİ DEMONTAJI,

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : MANAVGAT BEŞKONAK J.KRK.LIĞI

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MURATPAŞA-

ANTALYA

b) Tarihi ve saati : 15.09.2014 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

1 bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

TÜM ÜST YAPI VE ALT YAPI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ İLE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MEZUNİYET DİPLOMALARINDAN BİRİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA İL

JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BEDEL ANTALYA MUHASEBE

MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAKTIR) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE

KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin

tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

2

Diğer RESMİ İLANLAR haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir